Poniżej przedstawiamy Państwu jakie dokumenty należy zabrać do MUP przychodząc w sprawie pogrzeby bliskiej nam osoby.

  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub akt zgonu jeżeli byli Państwo uprzednio w USC
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności
  • legitymację emerytalną lub rencisty lub w przypadku jej braku ostatni odcinek emerytury lub renty
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku gdy osoba zmarła przed śmiercią była czynnym pracownikiem , pracodawca zobowiązany jest do wystawienia tego dokumentu)

Karta zgonu jest niezbędna do uzyskania aktu zgonu, który to zaś jest niezbędny do uzyskania prawa do zasiłku pogrzebowego. Czym jest karta zgonu i kto może ją wystawić?
Zgon i jego przyczyny powinny zostać ustalone przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. W przypadku, kiedy nie jest możliwe wystawienie karty zgonu w taki sposób, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę. Karta zgonu powinny być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, natomiast drugi egzemplarz służy do celów statystycznych.

Co ważne podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędnym warunkiem do wystawienia karty zgonu. W przypadku, kiedy nie można ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację „przyczyna zgonu nieustalona”.
Na podstawie karty zgonu można uzyskać akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Skrócony akt zgonu jest wymaganym dokumentem w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Sam akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby.
Zgon osoby rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca takiego zdarzenia. W wyjątkowych sytuacjach zgon można zgłosić w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. W przypadku, kiedy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.